Veel gestelde vragen over de VvE

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Een Vereniging van Eigenaren, ofwel VvE, is een rechtspersoon die als doel heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw. Wettelijk is vastgesteld dat de Eigenaren van appartementen binnen een gebouw een VvE vormen.

Wat doet een VvE?

De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Bovendien is de VvE verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over (gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de bijbehorende grond.

Hoe is een VvE samengesteld?

Een VvE heeft een vergadering van eigenaren en een bestuur of administrateur. De vergadering van de gezamenlijke appartementseigenaren is het hoogste orgaan binnen de VvE. Minimaal éénmaal per jaar is er een verplichte vergadering. Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in die vergadering neemt.

De servicekosten worden per jaar op de Vergadering van Eigenaren vastgesteld. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de Akte van splitsing van het gebouw. Het bestuur moet op de jaarvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid.

Wanneer word ik lid van een VvE?

Op het moment dat u een woning koopt, welke onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex wordt u automatisch lid van een VvE. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van uw appartement.

Is het mogelijk mijn lidmaatschap op te zeggen?

Nee, dit kan niet. Iedere eigenaar is verplicht lid. Uw lidmaatschap komt te vervallen bij verkoop van uw appartement.

Wat zijn de taken van een bestuur?

Het bestuur wordt door de leden van de VvE in een Algemene Ledenvergadering benoemd en vertegenwoordigt de VvE. Het bestuur van de VvE mag dan ook beslissingen nemen namens de VvE en is direct betrokken bij beslissingen die de VvE aangaan. De reglementen van de VvE bepalen de bevoegdheden van het bestuur.

Hoe vaak per jaar wordt er vergaderd?

Een keer per jaar zal er een Algemene Leden Vergadering worden uitgeschreven. Wanneer er onvoldoende stemmen aanwezig zijn om rechtgeldige besluiten te nemen zal er een tweede vergadering uitgeschreven worden, die vervolgens alsnog, door middel van meerderheid van de dan aanwezige stemmen, rechtgeldige besluiten kunnen nemen. Daarnaast kan er door de leden een extra vergadering uitgeschreven worden.

Ik kan niet op de vergadering komen. Mag ik iemand anders sturen?

Ja, dat mag. U kunt een ander persoon machtigen om in uw plaats op de vergadering te verschijnen. Deze persoon zal wel een door u getekende volmacht naar de vergadering mee moeten nemen als bewijs dat u deze persoon gemachtigd heeft. Onder de standaarddocumenten op uw eigen VvE pagina vindt u een volmacht formulier.

Is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht?

Ja, sinds 1 januari 2009 dient volgens de wet iedere VvE ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Wanneer een VvE niet ingeschreven staat loopt de VvE het risico op een boete. Uiteraard kan Starrip uw VVE hierbij assisteren.

Is een Huishoudelijk Reglement bindend?

Ja, alle regels die in een Huishoudelijk Reglement vernoemd staan en door de vergadering zijn vastgesteld zijn wettelijk. Het Huishoudelijk Reglement mag echter niet de splitsingsakte of het wetboek tegen spreken. Leden kunnen dus gedwongen worden zich aan de regels te houden.

Heb je unanimiteit nodig om de splitsingsakte te wijzigen?

Sinds de wetswijziging in 2008 is unanimiteit om de splitsingsakte te wijzigen niet meer nodig. Een meerderheid van 4/5 deel van de stemmen is voldoende. Als er een wijzigingsbesluit op de agenda staat, moet de vergaderoproep wel aan bepaalde eisen voldoen zodat iedere eigenaar weet dat er een belangrijk besluit op de agenda staat. En wie het met een (bij meerderheid genomen) besluit toch niet eens is, kan binnen drie maanden aan de rechter vragen het besluit te vernietigen.

Wat kan ik doen bij (geluids)overlast bij buren?

In veel gevallen heeft een overlastgever niet eens door dat hij of zij overlast veroorzaakt. Begin dus altijd met een gesprek. Bij voorkeur niet tijdens of direct na de door u ondervonden overlast. Door uw emoties kunt u zaken anders benoemen dan u bedoelt. Nodig uw buren een keer uit en bespreek uw situatie. Komt u er met uw buren niet uit dan kunt u altijd Starrip vragen te bemiddelen. Wij hebben dan wel voldoende informatie nodig zoals aard en duur van de overlast en de tijdstippen waarop deze ondervonden wordt.

Moet ik het melden als ik mijn huis heb verkocht?

Nee, dat is niet nodig. Dit zal namelijk de notaris voor u doen. De notaris zal daarnaast vragen hoe hoog het reservefonds is, wat de servicekosten van de woning bedragen en of er een achterstand in betaling is.

Waaruit zijn servicekosten opgebouwd?

De servicekosten zijn opgebouwd uit kosten voor dagelijkse uitgaven van de VvE, zoals reparaties, verzekeringen en energiekosten. Een ander deel van de bijdrage wordt gereserveerd voor uitgaven in de toekomst, zoals schilderwerk en vervanging van bijvoorbeeld een dak of fundering. De hoogte van de servicekosten wordt vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering d.m.v. een rechtsgeldig genomen besluit.

Ben ik verplicht mijn servicekosten te betalen?

Ja, u bent wettelijk verplicht uw servicebijdragen iedere maand te betalen.

Wat gebeurt er als ik vergeet te betalen?

Wanneer niet of niet volledig wordt betaald ontstaat een achterstand. Bij constatering van een betalingsachterstand wordt eerst een herinnering verstuurd (kosteloos). Na een eerste herinnering volgen nog een tweede en derde aanmaning (niet kosteloos).De derde brief is tevens een laatste waarschuwing waarin zal worden gemeld dat bij uitblijven van betaling een incassobureau wordt ingeschakeld.